UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş.
ÖZ Hanedan Pide ve Kebap Salonu ÖZ Hanedan Pide ve Kebap Salonu
UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş.
Seçil Oto Yıkama

Çevreyi Kirletme Cezaları Yüzde 23,73 Oranında Arttı

Çevreyi Kirletme Cezaları Yüzde 23,73 Oranında Arttı

Çevreyi Kirletme Cezaları Yüzde 23,73 Oranında Arttı
Çevreyi Kirletme Cezaları Yüzde 23,73 Oranında Arttı Ali Demir
Bu içerik 762 kez okundu.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2019 yılında kesilecek olan para cezaları %23,73 oranında arttırıldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılı için hazırlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’i yayınladı. 

Buna göre Kanun’un “Cezai hükümler” başlıklı beşinci Bölümü’nde yer alan “İdari nitelikteki cezalar” başlıklı 20. maddesinde sıralanan ve enerji sektörünü ilgilendiren para cezası tutarları, aşağıdaki gibi güncellendi. 

“b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 72.197 TL idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 144.404 TL idarî para cezası verilir. 

İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 72.197 TL idarî para cezası verilir”.

“c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 18.037 TL idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun ek 9’uncu maddesine aykırı davrananlara 6.005 TL idarî para cezası verilir.

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 892 TL’dir. Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir”. 

“d) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar ikiyle çarpılarak [(b) bendi için 144.404 TL ve 288.819 TL; (c) bendi için 36.095 TL12.025 TL ve 1.794 TL] verilir.

Katı yakıtlar için Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen;
1) Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 12.373 TL,
2) Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 18.559 TL, idari para cezası verilir”.

“e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 30.075 TL idarî para cezası verilir”.

“f) 11’inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 180.509 TL idarî para cezası verilir”.

“g) 12’nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 18.037 TLidarî para cezası verilir”.

“h) Yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 1.192 TL, ulaşım araçları için 3.600 TL, işyerleri ve atölyeler için 12.025 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 36.095 TL idarî para cezası verilir”. 

“ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 494,92 TL; bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 123,73 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 12,37 TL,  
2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 90,17 TL, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 17,99 TL, beşbin gros tondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 287 Kuruş
3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 247,46 TL, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 49,49 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 12,37 TL,
4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 123,73 TL, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 24,75 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 12,37 TL, idarî para cezası verilir”. 

“Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikle-re aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 72.197 TL idarî para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.794 TL idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir”. 

“i) Bu Kanunun ek 8’inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 2.997 TL idarî para cezası verilir”.

“j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 72.197 TL idarî para cezası verilir”.

“Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.794 TL idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir”. 

“k) Bu Kanunun “Çevrenin korunması” başlıklı 9’uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak  biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 60.163 TL, (e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 300.856 TL idarî para cezası verilir”. 

“m) Bu Kanunun ek 2’nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 18.037 TL, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 12.025 TL idarî para cezası verilir”. 

“n) Bu Kanunun “Çevrenin korunması” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 144.404 TL idarî para cezası verilir”.

“o) Bu Kanunun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11’inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara 36.095 TL idarî para cezası verilir”.

“p) Bu Kanunun “Tehlikeli kimyasallar ve atıklar” başlıklı 13’üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 72.197 TL idarî para cezası verilir”. 

“r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağla-yan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 72.197 TL, ithal edenlere 180.509 TL idarî para cezası verilir”.

“t) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 6.017.320 TLidarî para cezası verilir”. 

“u) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 6.017.320 TL idarî para cezası verilir”. 

“v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 300.856 TL’den 3.008.653 TL’ye kadar idarî para cezası verilir”. 

“y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 300.856 TL’den 3.008.653 TL’ye kadar idarî para cezası verilir”.

“Bu Kanunun 8’inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde organize sanayi bölgelerinde 300.856 TL, bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise 180.509 TL idarî para cezası verilir”.

Kaynak: Enerji Günlüğü 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Nadir Markette Neler Var Neler? İnanmazsan Gel Gör
Nadir Markette Neler Var Neler? İnanmazsan Gel Gör
Tarihi Eser Kaçakçıları'na Uşak Jandarmasından Operasyon
Tarihi Eser Kaçakçıları'na Uşak Jandarmasından Operasyon